கல்க்

Calc is the spreadsheet program you've always needed. Newcomers find it intuitive and easy to learn. Professional data miners and number crunchers will appreciate the comprehensive range of advanced functions. Wizards can guide you through choosing and using a comprehensive range of advanced spreadsheet functions. Or you can download templates from the LibreOffice template repository, for ready-made spreadsheet solutions.

Styles and direct formatting makes it easy to apply flexible cell formatting options, including freely-rotating contents, templates, backgrounds, borders and much more. Become a spreadsheet expert, using templates with built-in functions, so that you can re-use a pre-prepared sheet and just focus on the immediate work. *

The Scenario Manager allows "what if ..." analysis at the touch of a button. For instance, you can compare profitability for high, medium and low sales forecasts.

Calc's solver component lets you solve optimization problems in which the optimum value of a particular spreadsheet cell has to be calculated based on constraints provided in other cells.

Advanced DataPilot technology makes it easy to pull-in raw data from corporate databases, and then cross-tabulate, summarise, and convert it into meaningful information. Real time data streams can now be integrated in sheets and reports, and factored in calculations.

கல்கில் பல-பயனர் ஆதரவு உள்ளதால், நீங்கள் இப்போது மற்றவருடன் இணைந்து விரிதாள்களில் வேலை செய்யலாம். உங்கள் விரிதாளை மற்ற பயனர்களுடன் பகிர்ந்து அவர்களை அத்தாளில் தங்கள் தரவுகளைச் சேர்க்கச் சொல்லலாம். அதன் பின்னர், விரிதாள் உரிமையாளர் சில சொடுக்குளிலேயே புதிய தரவுகளை ஒருங்கிணைக்க முடியும். இவ்வம்சம் தொகுத்தலில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கலைத் தவிர்க்க உதவுகிறது.

கல்க் அதன் விரிதாள்களைத் திறந்த ஆவண வடிவூட்டத்தில் (.ods) இயல்பாக சேமிக்கிறது. அதே வேளையில், மைக்ரோசாஃப்ட் தயாரிப்புகளில் இன்றுவரை மாட்டித் தவித்துக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு உங்கள் வேலையை அனுப்ப வேண்டுமாயின் அதனை நீங்கள் மைரோசாஃப்ட் எக்செல் வடிவூட்டத்திலும் (.xls) சேமிக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் தரவைப் பலவிதமான கருவிகளிலும் இயங்குதளங்களிலும் பகிர்ந்துகொள்ள எண்ணினால், அதனைக் கையடக்க ஆவண வடிவூட்டத்திற்கு (.pdf) ஏற்றுமதி செய்துகொள்ளலாம். இது தவிர்த்து, கல்கால் விண்டேஸின் மைக்ரோசாஃப்ட் ஓபிஸ் 2007, மேக்கின் (Mac OS X) மைக்ரோசாஃப்ட் ஓபிஸ் 2008 ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட .xlsx கோப்புகளையும் படிக்க இயலும்.

எங்களைத் தொடருங்கள்