நாங்கள் யார்?

லிப்ரெஓபிஸ் என்பது சமூகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மென்பொருள் ஆகும். இது இலாப நோக்கமற்ற தெ டோகுமெண்ட் ஃபெளண்டேஷன் அறக்கட்டளையின் ஒரு செயல்திட்டம்.

LibreOffice is developed by users who, just like you, believe in the principles of Free Software and in sharing their work with the world in non-restrictive ways. At the core of these principles are the four essential freedoms and the tenets of The Document Foundation's Next Decade Manifesto [pdf].

We believe that users should have the freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software that we distribute. While we do offer no-cost downloads of the LibreOffice suite of programs, Free Software is first and foremost a matter of liberty, not price. We campaign for these freedoms because we believe that everyone deserves them.

We seek to eliminate the digital divide and empower all as full citizens, support the preservation of mother tongues, and avoid proprietary software and format lock-in. We work to attain our goals by

  • providing unfettered access to our office productivity tools at no cost
  • encouraging the translation, documentation, and support of our software in one's own language
  • promoting and actively participating in the creation and development of open standards and Free Software via open and transparent peer-review processes

Though the members of our community hail from many different backgrounds, we all value personal choice and transparency, which translates practically into wider compatibility, more utility, and no end-user lock-in to a single product. We believe that Free Software can provide better-quality, higher-reliability, increased-security, and greater-flexibility than proprietary alternatives.

The community behind LibreOffice is the heart of the project, without which we would not have the resources to continue developing our software. The passion and drive that every individual brings to the community results in collaborative development that often exceeds our own expectations. With dozens of different essential roles in the project, we invite everyone to join us in our work and help us to make LibreOffice known and accessible to all.

The Statutes of the Document Foundation, developed by our own community members, guide the way we work and encourage new members to contribute in a way which benefits both the whole community as well as themselves. Through the use of copyleft licenses such as the GNU Lesser General Public License, Mozilla Public License, and Creative Commons Attribution-ShareAlike License, we commit to protecting your rights as developers and content creators.

ஏற்கனவே யார் யார் பங்களித்துள்ளார்கள் என பார்க்க ஆர்வமா? பங்களிப்புகள் பக்கத்தை பார்க்கவும். இங்கே உங்களுடைய பெயர் இடம்பெற ஆசைப்படுகிறோம்!

சமூகம் உங்களுடைய உரிமையையும் இலாபமற்ற TDF செயல்திட்டமான லிப்ரெஓபிஸையும் எப்படி பாதுகாக்கிறது என்பதை மேலும் அறிய,  Privacy Policy மற்றும் Legal Information பக்கங்களை பார்க்கவும்.

எங்களைத் தொடருங்கள்