நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
Marketing plan draft: Discussion about options available, and timetable

Lothar Becker, Chairman of The Document Foundation’s Board of Directors, writes: Dear community, thanks for the feedback on the marketing plan draft via different channels so far. We want to let you know and have you take part, as the board is discussing the options now available with that draft. In the meantime, some more […]

தொடர்ந்து வாசி »

Quick video tutorial: Starting LibreOffice and its modules on Windows 10

Videos created by our community are a great way to spread the word about LibreOffice, and help new users to get the most out of the software. This video, from Harald Berger, summarises the different ways to start LibreOffice 6.4 – and its various modules – under Windows 10: Please confirm that you want to play […]

தொடர்ந்து வாசி »

2020-07-08 Thursday

Mail chew; interested to see Open Usage announced for holding and managing FLOSS trademarks in a light-weight way. If it can reduce the galloping bureaucracy and the risk of in-fighting that can come with formal governance structures, as well as avoiding the extraordinarily overheads of formal entities, that sounds rather positive. Just having the pleasant, collegial engineering relationships in a project without the overhead would be great. Then ag[…]

தொடர்ந்து வாசி »

Marketing plan draft: Discussion about options available, and timetable

Lothar Becker, Chairman of The Document Foundation’s Board of Directors, writes: Dear community, thanks for the feedback on the marketing plan draft via different channels so far. We want to let you know and have you take part, as the board is discussing the options now available with that draft. In the meantime, some more […]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon

கடைசி டுவீட்டுகள்

@libreoffice
@tdforg