நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
Release of LibreOffice 7.4.3 Community

Berlin, November 24, 2022 – LibreOffice 7.4.3 Community, the third maintenance release of LibreOffice 7.4, the volunteer-supported office suite for personal productivity on the desktop, is immediately available from www.libreoffice.org/download for Windows (Intel and Arm processors), macOS (Apple M1 and Intel processors), and Linux. LibreOffice offers the highest level of compatibility in the office suite […]

தொடர்ந்து வாசி »

Sign the open letter about the universal right to install any software on any device

Earlier in 2022, together with more than 100 European organisations and companies, The Document Foundation has signed the #OpenLetter about the universal right to install any software on any device. Join us and sign the letter today. To: Legislators in the European Union In copy: Citizens of the European Union The universal right to freely […]

தொடர்ந்து வாசி »

LibreOffice Base can connect to an external Firebird server

LibreOffice Base can connect to an external Firebird server , here is an example with employee.fdb from Firebird 3 examples folder copied to c:\tmpTested with LibreOffice 7.4.x and Firebird 3 default install on Windows 11 (all 64 bits versions)and here is the Relation Design in LibreOffice Base

தொடர்ந்து வாசி »

macOS Dark Mode


For LibreOffice 7.5 I've reworked the theming on macOS to get some support for Dark Mode, as seen above. As a side effect "accent colors" work in Light Mode too.

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon