நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
We were at the Chemnitzer Linux-Tage 2023!

In the LibreOffice community, most of our activities take place online: development, design, QA, localisation, marketing and so forth. But we like to meet face-to-face too, at events and conferences – and last weekend we did just that, at the Chemnitzer Linux-Tage 2023 in Germany. We had a booth with LibreOffice materials (flyers, stickers, pens […]

தொடர்ந்து வாசி »

Call for Papers for LibreOffice Conference 2023

Meet us in Bucharest, and tell us what you’re doing with LibreOffice! The event is now live: events.documentfoundation.org/libreoffice-conference-2023/ The Document Foundation invites all members and contributors to submit talks, lectures and workshops for this year’s LibreOffice Conference in Bucharest by filling the Call for Papers form with a short description/bio of yourself as well as […]

தொடர்ந்து வாசி »

GTK 4.10 and LibreOffice accessibility

 

Towards GTK 4.10 some of the functionality to integrate LibreOffice's internal accessibility support with GTK has been exposed. Some experimenting this week with GTK trunk gives me the a[…]

தொடர்ந்து வாசி »

Firebird 5 compiling on Oracle Linux 8 Ampere V1 (arm64)

You can compile just fine Firebird 4/5 on Oracle Linux 8 Ampere V1 (arm64) all you need is GCC Toolset 12 enabled as described here .Also same steps work for Oracle Linux 8.x on x86-64.  sudo dnf group install "Development Tools" sudo dnf install libicu-devel cmake git sudo dnf install gcc-toolset-12 scl enable gcc-toolset-12 bash git clone github.com/FirebirdSQL/firebird.git cd

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon