நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
LibreOffice extension to remove blank cells – Help to improve it!

Rafael Lima from the Brazilian LibreOffice community is working on an extension to remove blank cells in LibreOffice Calc. It has four modes (single column, single row, blank rows and blank columns). Here’s a quick animation of it in action: So far, the main functionality is there, but Rafael would like to improve it. We […]

தொடர்ந்து வாசி »

Ten more videos from the LibreOffice Conference 2021

Here are some more videos from the LibreOffice Conference 2021! Check out the playlist, using the button in the top-right – or scroll down for links to individual videos: Please confirm that you want to play a YouTube video. By accepting, you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party. […]

தொடர்ந்து வாசி »

LibreOffice extension to remove blank cells – Help to improve it!

Rafael Lima from the Brazilian LibreOffice community is working on an extension to remove blank cells in LibreOffice Calc. It has four modes (single column, single row, blank rows and blank columns). Here’s a quick animation of it in action: So far, the main functionality is there, but Rafael would like to improve it. We […]

தொடர்ந்து வாசி »

Ten more videos from the LibreOffice Conference 2021

Here are some more videos from the LibreOffice Conference 2021! Check out the playlist, using the button in the top-right – or scroll down for links to individual videos: Please confirm that you want to play a YouTube video. By accepting, you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party. […]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon