நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
Welcome, Google Summer of Code ’18 students!

The Google Summer of Code (GSoC) is a global program focused on bringing more student developers into open source software development The Document Foundation and LibreOffice participate every year, and today we are happy to announce a new record of 11 accepted students! Projects are widespread and include Python support in the LOEclipse Plugin, domain […]

தொடர்ந்து வாசி »

LibreOffice @ 17th Linux-Infotag in Augsburg, Germany

LibreOffice is the default office suite in almost every desktop Linux distribution, and the Linux community has done a lot to help support, develop and promote LibreOffice over the years. So we like to meet up with Linux users and free software enthusiasts face-to-face – and on April 21 we were at the 17. Augsburger […]

தொடர்ந்து வாசி »

Please say hello to the new SI-GUI

Hello everyone, With this post the original C# version is being deprecated. In this post “Kotlin SI-GUI” (Separate Installation GUI in Kotlin) will be introduced. For Windows the basic functionality should work. This excludes: Bering able to start *.exe files A good error message when trying to parallel install *.exe files Window icons are missing … Continue reading Please say hello to the […]

தொடர்ந்து வாசி »

Welcome, Google Summer of Code ’18 students!

The Google Summer of Code (GSoC) is a global program focused on bringing more student developers into open source software development The Document Foundation and LibreOffice participate every year, and today we are happy to announce a new record of 11 accepted students! Projects are widespread and include Python support in the LOEclipse Plugin, domain […]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

கடைசி டுவீட்டுகள்

@libreoffice
@tdforg