நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
Announcement of LibreOffice 7.0

LibreOffice 7.0: the new major release of the best FOSS office suite ever is available on all OSes and platforms, and provides significant new features Berlin, August 5, 2020 – The LibreOffice Project announces the availability of LibreOffice 7.0, a new major release providing significant new features: support for OpenDocument Format (ODF) 1.3; Skia graphics […]

தொடர்ந்து வாசி »

50 Open Badges awarded for top LibreOffice translators!

A few months ago, we announced Open Badges for LibreOffice contributors. These are custom images with embedded metadata, awarded to our most active community members to say thanks for their great work! The metadata describes the contributor’s work, and the badge can be verified using an external service. Open Badges are used by other free […]

தொடர்ந்து வாசி »

Week 9 Report

Hello all,

The last week was the 9th week of coding weeks in GSoC program. I almost finished my final exams period I will start to work again with the regular rate.

 Report in points:
Problems in Menu Button objects .Final support demo in Menu Button objects.=====================================
1) I asked Markus to help me in the Menu Button objects because I tried to add a demo for the Menu Button. The problem was that the test case stop responding after executing an[…]

தொடர்ந்து வாசி »

A new Writer Outline folding mode in LibreOffice

Jim Raykowski, one from LibreOffice developers, realized so much requested feature - Writer Outline folding mode. You should enable Experimental features in Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Advanced dialog to see "Show outline content visibility button" checkbox in Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Writer ▸ View dialog.
After checking it you'll can see a button with arrow near any selected heading in your document. Click on it to f[…]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon

கடைசி டுவீட்டுகள்

@libreoffice
@tdforg