நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
Final week of the Month of LibreOffice, May 2018

At the start of this month, we kicked off a new Month of LibreOffice, celebrating contributions all across the project! So how many stickers have been won so far? Well… 265 To see if your name (or username) is on the list, click the number above. If you’re not there, there’s still time to get […]

தொடர்ந்து வாசி »

Coming up on May 28: Bug Hunting Session for LibreOffice 6.1 Beta 1

LibreOffice 6.1 is being developed by our worldwide community, and is due to be released in early August – see the release notes describing the new features here. You can help us to test it, and make it super reliable! After the first Bug Hunting Session for LibreOffice 6.1, which was held on April 27th […]

தொடர்ந்து வாசி »

Final week of the Month of LibreOffice, May 2018

At the start of this month, we kicked off a new Month of LibreOffice, celebrating contributions all across the project! So how many stickers have been won so far? Well… 265 To see if your name (or username) is on the list, click the number above. If you’re not there, there’s still time to get […]

தொடர்ந்து வாசி »

GSoC 18 work report - 23rd May


The coding period of GSoC started 10 days ago. I'm working with LibreOffice's UI logger. The aim of first two weeks is to support logging for UNO commands, dialogs, radiobuttons, checkboxes, and buttons.
To get a summary of what has been done so far, let's perform a couple of steps and look at the generated log file.

Steps:
1) Click on "Writer Document" button
2) Go to Format -> Character to open the Character Properties Dialog.
3) Check the radiobutt[…]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

கடைசி டுவீட்டுகள்

@libreoffice
@tdforg