நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
“LibreOffice Expert” magazines available for schools and communities

Recently, Linux New Media released a special edition magazine, full of tutorials, tips and tricks about LibreOffice. And some articles were contributed by members of the LibreOffice community! Well, we have 50 issues to give away – and we’d like to get them in the hands of students, communities and other projects around the world: […]

தொடர்ந்து வாசி »

Oyez! Oyez! Oyez! The LibreOffice Draw Guide 7.2 has arrived!

Peter Schofield and the LibreOffice Documentation Team announcs the immediate availability of the Draw Guide 7.2, the update of the Draw Guide for LibreOffice version 7.2. Anyone who wants to quickly acquire knowledge about LibreOffice Draw and is new to drawing software, or may be familiar with another office suite, will find this user guide […]

தொடர்ந்து வாசி »

QA/Dev Report: December 2021

General Activities LibreOffice 7.2.4 and LibreOffice 7.1.8 were released on December 6 providing an important security fix Alain Romedenne improved the Help content for Basic functions Olivier Hallot (TDF) added help for sep= in CSV files, VBA mode for RGB functions and warnings, improved help for Writer fields and started annotating Help for functions that are not in ODF spec Rafael Lima imp[…]

தொடர்ந்து வாசி »

“LibreOffice Expert” magazines available for schools and communities

Recently, Linux New Media released a special edition magazine, full of tutorials, tips and tricks about LibreOffice. And some articles were contributed by members of the LibreOffice community! Well, we have 50 issues to give away – and we’d like to get them in the hands of students, communities and other projects around the world: […]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon