நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
100 Paper Cuts as a new student mentoring activity

Just before the pandemic, the Board of Directors of The Document Foundation approved a budget to launch an educational program targeted to universities, where students at selected tech schools would receive an economic incentive to promote LibreOffice amongst their peers, with the objective of increasing the number of young contributors both in source code development […]

தொடர்ந்து வாசி »

Extended: Tender to implement Curl based HTTP/WebDAV UCP (#202104-01)

We originally posted this tender in April, but we are now extending the application deadline. The deadline for questions stays as in the original tender: June 15, 2021 The deadline for applications has been extended to: June 24, 2021 For all details on the tender, please refer to the original blogpost.

தொடர்ந்து வாசி »

100 Paper Cuts as a new student mentoring activity

Just before the pandemic, the Board of Directors of The Document Foundation approved a budget to launch an educational program targeted to universities, where students at selected tech schools would receive an economic incentive to promote LibreOffice amongst their peers, with the objective of increasing the number of young contributors both in source code development […]

தொடர்ந்து வாசி »

Multiple columns in LibreOffice text boxes

Thanks to SUSE, our valued partner who supported this development, we at Collabora Productivity have implemented support for multi-column layout in LibreOffice’s text boxes. Up to now, it was only possible to use columns in Writer’s page styles, sections and frames. One could not make text boxes, including those used in Impress, with text distributed… Continue reading Multiple c[…]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon