நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
Seven more videos from the auditorium at LibreOffice Conference 2019

Yes, here’s anther bunch of videos from our recent LibreOffice Conference 2019 in Almeria, Spain. Let’s get started with Tor Lillqvist’s talk, “LibreOffice as an iOS app on the iPad”: Please confirm that you want to play a YouTube video. By accepting, you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third […]

தொடர்ந்து வாசி »

LibreOffice 6.2.8 is available, the last release of the 6.2 family

Berlin, October 17, 2019 – The Document Foundation announces LibreOffice 6.2.8, the last minor release of the LibreOffice 6.2 family. All users of LibreOffice 6.2.x versions should update immediately for enhanced security, and be prepared to upgrade to LibreOffice 6.3.4 as soon as it becomes available in December. For enterprise class deployments, TDF strongly recommends […]

தொடர்ந்து வாசி »

AutoCorrect Dialog

I add an additional item on my (very long) todo list: Update LibreOffice Dialogs One Dialog is finished AutoCorrect tdf#127773 (left 6.3, right 6.4) In addition to an better placement the Word Completion Tab should be now easier to understood. Character Dialog tdf#127927, Paragraph Dialog tdf#128239 and > 100 Dialogs are on my todo list. … Continue reading AutoCorrect Dialog →

தொடர்ந்து வாசி »

Seven more videos from the auditorium at LibreOffice Conference 2019

Yes, here’s anther bunch of videos from our recent LibreOffice Conference 2019 in Almeria, Spain. Let’s get started with Tor Lillqvist’s talk, “LibreOffice as an iOS app on the iPad”: Please confirm that you want to play a YouTube video. By accepting, you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third […]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon

கடைசி டுவீட்டுகள்

@libreoffice
@tdforg