நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
Coming up: LibreOffice Technology Budapest 2024 Hackfest

Calling all developers! The LibreOffice Technology Hackfest will take place in the City of Budapest on June 4th and 5th, 2024. Click here to find out more

தொடர்ந்து வாசி »

Half-way point in the Month of LibreOffice, May 2024!

Love LibreOffice? Help the community that makes it, learn new things, and get a sticker pack for your contributions! (Plus the chance to win some bonus extra merchandise, including mugs, T-shirts and hoodies…) We’re two weeks into the Month of LibreOffice, May 2024. And so far, 178 people have already taken part and can claim […]

தொடர்ந்து வாசி »

LibreOffice 24.8 Alpha1 is available for testing

LibreOffice 24.8 will be released as final at the end of August, 2024 ( Check the Release Plan ) being LibreOffice 24.8 Alpha1 the first pre-release since the development of version 24.8 started at the beginning of December, 2023. Since then, 4448 commits have been submitted to the code repository and more than

தொடர்ந்து வாசி »

Coming up: LibreOffice Technology Budapest 2024 Hackfest

Calling all developers! The LibreOffice Technology Hackfest will take place in the City of Budapest on June 4th and 5th, 2024. Click here to find out more

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்