நிறைய செய்யலாம் - எளிதாக, விரைவாக

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு ஆற்றல்மிகுந்த அலுவலகத் தொகுப்பு ஆகும்; அதன் சுத்தமான முகப்பும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளும் உங்கள் படைப்பாற்றலையும் உற்பத்தித்திறனையும் அதிகரிக்க வல்லவை.
லிப்ரெஓபிஸ் பல செயலிகளைத் தன்னுள் அடக்கி, சந்தையில் கிடைக்கும் மிகச் சிறந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பாக விளங்குகிறது.

கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுப்பு

லிப்ரெஓபிஸ் 4: பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகச் சமூகம் ஏங்கிக் கொண்டிருந்த கட்டற்ற அலுவலகத் தொகுதி.

கண்டறியுங்கள்!

இன்பம் தரும் செயல்திட்டம்

லிப்ரெஓபிஸ் கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள் உலகில் மிகத்துரிதமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு செயல்திட்டமாகும்.

எங்களையும் எங்கள் விழுமியங்களையும் பற்றி

அற்புதமான மக்கள்

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு மென்பொருள் மட்டுமல்ல. அது மக்களைப் பற்றியது; பண்பாட்டைப் பற்றியது; உருவாக்கத்தை, பகிர்ந்துகொள்வதை, உடனுழைப்பைப் பற்றியது

எங்களுடன் இணையுங்கள்!

லிப்ரெஓபிஸ் ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். அதன் மேம்பாடு புதியவர்களுக்கும் புதிய சிந்தனைகளுக்கும் திறந்திருப்பதோடு, அதனை எங்கள் பயனர் சமூகம் நாள்தோறும் சோதிக்கின்றது.

எங்களுடன் இணையுங்கள்
Annual Report 2018: LibreOffice development

In 2018, 17,473 commits were made to the LibreOffice source code, from 223 authors. Here’s an overview of what they worked on… Behind the scenes of LibreOffice 6.2 Throughout the second half of 2018, the developer community worked on a new major release: LibreOffice 6.2. Details about the end-user-facing new features are provided on this […]

தொடர்ந்து வாசி »

What is the Open Document Format (ODF), and how is it developed?

Regina Henschel is a long-time member of the LibreOffice community, and has worked on ODF, the native file format of the suite. At our recent German community meetup, we talked to her about how ODF is developed, and how users can help to improve it… Tell us a bit about ODF, and why it’s important… […]

தொடர்ந்து வாசி »

My todo list for LibreOffice 6.4

Hi, LibreOffice 6.3 isn’t release but I have already plans for the 6.4 winter release. I have two (three) main topics: Notebookbar Tabbed, Tabbed compact, Groupedbar, Groupedbar compact, Contextual Single toolbar layout style should be done for writer, calc, draw and impress all layouts should be available for the other apps like chart, master, form, … Continue reading My todo list for LibreOf[…]

தொடர்ந்து வாசி »

Week 7 Report

This week:

I was implementing the Compiler of the Special Commands of:
      
       1) Calc
    (calc_Type_command - calc_switch_sheet - calc_Select_cell - calc_AutoFill_filter)
   
        2) impress
    (impress_Type_command)    

        3) math
    (math_element_select[…]

தொடர்ந்து வாசி »

எங்களைத் தொடருங்கள்

Mastodon

கடைசி டுவீட்டுகள்

@libreoffice
@tdforg