பங்களிப்புகள்

2014-07-18 19:11:14 அன்று வரை மொத்தம் 939 தனிநபர்கள் OpenOffice.org (அவர்கள் லிப்ரெஓபிஸ் திட்டத்திலும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்) அல்லது லிப்ரெஓபிஸ் திட்டத்தில் பங்களித்துள்ளார்கள்.
* 2010-09-28 அதற்குமேல் பங்களித்தவர்களை இந்த குறி குறிக்கிறது.

2010-09-28 இன்று வரை பங்களித்த மேம்பாட்டாளர்கள்

படங்கள், இணையத்தளம் & பிம்பங்களுக்கு பங்களித்தவர்கள்

இங்குள்ள உள்ளடக்கங்கள் யாவும் Creative Commons உரிமத்தின் கீழ் கிடைக்குமாறு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இணையத்தளம் பங்களிப்பாளர்கள்

  • வே. இளந்செழியன்:  மொழிபெயர்ப்பு, திட்ட ஒருங்கிணைப்பு
  • அருண் குமார்: மொழிபெயர்ப்பு

 

எங்களைத் தொடருங்கள்

கடைசி டுவீட்டுகள்

@libreoffice
@tdforg